پس گرفتن یک پست

شما فرصت دارید ظرف مدت 24 ساعت، پست به اشتراک گذاشته‌‌شده را پس بگیرید. این گزینه امکانی برای حذف اشتراک‌گذاری یک پست غلط یا نامناسب را فراهم می‌کند.

شما می‌توانید یک پست را حتی درصورت مشاهده‌ی مخاطبان، پس بگیرید.

دو شیوه برای اشتراک‌گذاری فایل‌ها در  نستد وجود دارد: شیوه‌ی اول همراه با پست وشیوه‌ی دوم بدون پست.

پس گرفتن یک پست

  1. از ستون فرعی به صفحه‌ی اصلی بروید.
  2. از نوار بالا برروی اشتراک‌گذاشته‌های من، کلیک کنید.
  3. به‌منظور پس‌گرفتن یک پست، برروی دکمه‌‌ی امکانات بیشتر کلیک کنید.

4.گزینه‌ی پس‌گرفتن را انتخاب کنید.

  1. از شما خواسته‌ می‌شود تصمیمتان برای پس‌گرفتن یک پست را تایید کنید. درصورت تغییر عقیده‌ می‌توانید این روند را متوقف کنید. اما اگر همچنان در پس‌گرفتن پست مطمئن هستید برروی گزینه‌ی بله کلیک کنید.
  2. به این ترتیب، پست پس گرفته خواهدشد. شما از طریق یک پاپ آپ کوچک در سمت راست صفحه از این موضوع آگاه خواهید شد.

بهتر است بدانید: شما می‌توانید این قابلیت را در تمام Placeهایی که در آن‌ها پست به اشتراک گذاشته‌اید،  داشته باشید.