چرا ارتباطات سازمانی مهم است؟

لازم است قبل از پرداختن به موضوع اهمیت ارتباطات سازمانی، مفاهیم ارتباط و سازمان را جداگانه بررسی کنیم.

مفهوم ارتباط شامل هر تعاملی‌ست که نتیجه‌ی آن به انتقال پیام می‌انجامد؛ تعاملی که نقطه‌ی آغاز کلیه‌ی وظایف مدیریتی است. شک نداریم که بدون ارتباطات، برنامه‌ریزی، سازماندهی و کنترل به‌دلیل عدم درک اطلاعات وانتقال آن‌ها ممکن نیست.

اما سازمان یعنی مجموعه‌ای هدف‌دار و اجتماعی که وظیفه‌ای برعهده دارد. مجموعه‌ای که هر یک از اعضای آن به‌شخصه به‌دنبال اهداف فردی و تمام مجموعه به‌عنوان یک کل، به‌دنبال اهداف سازمانی‌شان هستند. اما پیگیری فعالیت‌ها و روند انجام کار در یک سازمان به نوعی هماهنگی نیاز دارد.

به‌منظور ایجاد هماهنگی بین عناصر سازمان، برقراری ارتباط، کاملا ضروری است. طوری که اگر در یک سازمان، ارتباطات موثر وجود نداشته باشد مطمئنا بعد از مدتی روند کاری، متوقف خواهدشد.

ترکیب دو واژه‌ی ارتباط و سازمان، مفهوم جدیدی را باعنوان ارتباط سازمانی ارائه می‌دهد که موضوع امروز مقاله‌ی ماست.

اهمیت ارتباطات سازمانی

در بحث ارتباط سازمانی که از انواع ارتباطات انسانی است می‌توانیم سازمان را به بدن انسان تشبیه کنیم که مدیریت در سَر آن و سازمان موجودی زنده است. همان‌طور که بدن انسان برای انتقال پیام‌های مغز که چه وقت چه کاری را انجام دهد به سیستم عصبی وابسته است، سازمان هم برای رسیدن به اهداف موردنظرش به ارتباطات سازمانی نیازمند است. حالا در نظر بگیرید نوعی اختلال عصبی یا فیزیکی در بدن ما اتفاق بی‌افتد که در روند انتقال پیام‌ها مشکل ایجاد کند، قطعا تبعاتی منفی به‌دنبال خواهد داشت. به همین شکل اگر مشکلی در ارتباطات سازمانی ایجاد شود باید به سرعت و قبل از اینکه عواقب آن متوجه سازمان شود، برطرف گردد.

اهمیت ارتباطات در سازمان تاحدی‌ست که می‌توان گفت مهم‌ترین وظیفه‌ی مدیر سازمان، توسعه‌ی ارتباطات است. فرآیندی که بااستفاده از آن، مدیریت سازمان به برنامه‌ریزی و سازماندهی و کنترل امور جاری در یک سازمان می‌پردازد.

حالا تصور کنید که درحال برپایی یک کسب و کار جدید هستید که در آن هیچ نوع ارتباطی بین کارکنان وجود ندارد. بخش‌ها و واحدهای مختلف سازمان هماهنگ نیستند و کسی نمی‌داند قرار است دقیقا چه اتفاقی در سازمان بی‌افتد. در چنین حالتی فعالیت گروهی غیرممکن است و تنها با صرف زمان برای ایجاد ارتباط میان افراد مختلف سازمان می‌توان از بروز مشکلات جدی که در نتیجه‌ی عدم وجود ارتباطات سازمانی اتفاق می‌افتد، جلوگیری کرد.

در اینجاست که ارزش و اهمیت ارتباطات، چه ارتباطات درون سازمانی چه ارتباطات برون سازمانی به‌عنوان عنصری ضروری برای یک مجموعه مطرح می‌شود.

در دنیای امروز باوجود پیشرفت‌های دنیای دیجیتال، ارتباطات به شیوه‌های مختلفی انجام می‌شود اما هنوز هم لزوم ارتباط تیمی و سازمانی برای پیش‌برد اهداف یک سازمان از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.

سازمانی که به‌دنبال اهداف بزرگ و برقراری ارتباط با سایر بنگاه‌های اقتصادی‌ست درمرحله‌ی اول باید وحدت سازمانی داشته باشد. به این مفهوم که اعضای تیم با حفظ ارتباطات خود برای رسیدن به یک هدف مشترک که در نهایت، پیشرفت سازمان است، تلاش کنند.

باایجاد ارتباط در فضایی سالم و پویا، افراد سازمان بااعتمادبه‌نفس بیشتری ایده‌های شخصی خود را در ارتباط با کار و شیوه‌ی مدیریت مطرح می‌کنند و همه باهم برای کسب موفقیت سازمان، حرکت می‌کنند.

فراموش نکنیم که ارتباطات، زمانی از کیفیت کافی و مناسب برخوردار خواهد بود که به‌صورت یک‌طرفه نباشد.